dostępność - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki http://sp8.gniezno.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-24
Data aktualizacji strony internetowej: 2020-09-22
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23
Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osobą kontaktową jest: Marek Machiński
adres e-mail: dyrektor@sp8.gniezno.eu, telefon: 614263626.
pracownik ds. dostępności: Piotr Cieślewicz
adres e-mail: piotr.cieslewicz@sp8.gniezno.eu
Informacja zwrotna
Wszelkie zapytania i zgłaszanie nieprawidłowości proszę kierować na wyżej wskazany adres
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Dostosowanie wejść do budynków
Szkoła posiada cztery wejścia. Wejście główne od strony ulicy Pawła Cymsa oraz wejście od strony ulicy 17 Dywizji Piechoty i ulicy Grunwaldzkiej. Szkoła umiejscowiona jest w trzech budynkach: budynek główny, budynek barakowy, hala sportowa. Pierwsza kondygnacja  hali sportowej jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych - wejście od strony boiska.
Dostosowanie korytarzy
Korytarze wąskie o małej przepustowości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na korytarze w budynku głównym na wszystkich kondygnacjach prowadzą dwie klatki schodowe.
Dostosowanie schodów
Klatki schodowe o małej przepustowości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie wind
Brak windy
Dostępność pochylni
Brak pochylni
Dostępność platform
Brak platform
Dostępność informacji głosowych
Na terenie szkoły działa radiowęzeł, istnieje możliwość powiadomień głosowych.
Dostępność pętli indukcyjnych
Brak pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów
Na terenie szkoły i przed szkołą parking wyłącznie dla pracowników szkoły. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów.
Prawo wstępu z psem asystującym
Na teren szkoły może wejść osoba z psem asystującym
Dostępność tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Pawła Cymsa 14, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 36 26, e-mail: sekretariat@sp8.gniezno.eu, strona www: sp8.gniezno.pl


Wróć do spisu treści